Aktiva Seniorer Skövde

 

Föreningsstadgar för Aktiva Seniorer i Skövde

§1 
Ändamål och omfattning

Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

§2 
Medlemskap
 

Medlemskap kan erhållas av alla, som är villiga att efter förmåga medverka i Aktiva Seniorers arbete.

§3 
Organisation
Föreningens verksamhetsområde fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen.

§4 
Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom 1
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt.

Mom 2
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av föreningsstyrelsen senast tre veckor före stämman. Kallelsen skall för kännedom tillställas förbundsstyrelsen. Handlingar till stämma skall finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Mom3
Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma utsändes av föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman.

Mom4
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker, öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej röstberättigad avgör lotten även vi öppen omröstning.
Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga 1.

Mom5
Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.

Mom6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Fastställande av föredragningslista
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av överskott respektive täckande av underskott
Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
Motioner från enskilda medlemmar
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Val av föreningsordförande
Val av vice föreningsordförande
Val av minst 3 och högst 9 övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Val av en revisor jämte suppleant
Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Val av valberedning
Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling

§5 
Föreningsstyrelse

Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Mom1
Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Mom2
Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma.

Mom3
Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

§6 
Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen.

§7 
Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.

§8 
Redovisning

Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt stämmoprotokoll skall insändas till förbundsstyrelsen senast en månad efter ordinarie föreningsstämma. Efter extra föreningsstämma insändes kopia av stämmoprotokollet.

§9 
Upplösning

Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller dess tillgångar förbundet. Sammanläggs föreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen. 
Efter upplösning avförs föreningen ur föreningsregistret. Upplösning ska genomföras enligt supplement fastställt av förbundsstämman 22-23 april 2006.

§10 
Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen.